282- مقایسه كارایی روشهای تجربی عددی و شبكه های عصبی مصنوعی دربرآورد زیرفشار نشت و گرادیان خروجی از پی نفوذپذیر سدهای انحرافی

مطالب دیگر:
|50077741|qes
در این پست قصد معرفی فایل 282- مقایسه كارایی روشهای تجربی عددی و شبكه های عصبی مصنوعی دربرآورد زیرفشار نشت و گرادیان خروجی از پی نفوذپذیر سدهای انحرافی را داریم با ما همراه باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه کارایی روشهای تجربی عددی و شبکه های عصبی مصنوعی دربرآورد زیرفشار نشت و گرادیان خروجی از پی نفوذپذیر سدهای انحرافی حسین خلیلی شایان - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبیامیرحسین انصاری پور - دانشجوی کارشناسی ارشد ابراهیم امیری تکلدانی - دانشیار دانشگاه تهران چکیده مقاله: تخمین صحیح زیرفشار نشت و گرادیان خروجی درمباحث پایداری سازه های آبی روی پی های نفوذپذیر اهمیت زیادی دارد درتحقیق حاضر کارآیی روشهیا...