تاثيرمولفه هاي بلوغ مديريت دانش بر توانمندسازي كاركنان در تامين اجتماعي استان البرز(تعداد صفحات:23)

|50077729|qes
در این پست قصد معرفی فایل تاثيرمولفه هاي بلوغ مديريت دانش بر توانمندسازي كاركنان در تامين اجتماعي استان البرز(تعداد صفحات:23) را داریم با ما همراه باشید.

چكيده به هر ميزان كه سازمان ها داراي فرايندهاي دانش بر بيشتري باشند، به همان ميزان نيازمند برنامه هاي واقع گرا و كاربردي براي مديريت دانش سازماني به عنوان منبعي راهبردي براي بهبودهاي مستمر آتي خواهند بود .در اين پژوهش ، هدف اصلي پژوهشگران ، ارائة مدلي مدون و كاربردي براي شفاف سازي نقش بلوغ مديريت دانش و تشريح رويكردي است كه توسط آن بتوان مديريت دانش را به صورت راهبردي و جهت بهبودهاي مستمر آينده ، مورد ارزيابي و بهبود قرار داد .براي...